ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ی

    

 

 

 

ې ې
ې ې ې


ې ی ی
ځځ ې


ښ ۍ ԁ
ړ ې ې


ی
ډې ډې ی ړ ې


ې ې
ۍ ږ ډ یې


ې څډ ښې
ۍ ۍ ځ ې


ېښ ې ړ ې ېۍ
ځ ې ې


ې ڼ ی
ې ی ی ې

 

         ۳۷۸                    / ۱۳۹۹      ی  یی         ی  ۲۰۲۱