ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

               ǘ ѐ

    

 

 

 

! ږ !
ډې ѐ ځ ې
څ ښ
ې ړ ټ ړ
ښ ې
ځۍ ټ
څǁ ښ
ږ ړ
ږ ځ!
ېې ړ
څ ې ړ
ې ې ې
:
ړ
ږ
ې ړ
:

ږ
ځ ې .


۱۳ ۲۰۲۱

         ۳۷۸                    / ۱۳۹۹      ی  یی         ی  ۲۰۲۱