ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی

    

 

 

 

 ی
Ԙ ی ی
ی ی Ϙ
ی
ی ѐ

ی
ی ی Ә
ی
ی
ی
ی یی ی یی


ی ی
ی
ی ی
ی
...
ی ی
ی ی Ϙ
ی ...


ی

۲۹ /۸/۲۰۲۰

 ۳۶۷               ۱۳۹۹      ی  یی                                   Ӂ  ǐ  ۲۰۲۰