ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

    

 
ѐ

 

 

 ѐ ی
ی ی یی
ѐ ی ѐ
Ǎ ی
ѐ ی
ی ی

ی ʘیی
ی یی
ی یی
ی یی
ی ی ی ...
ی ی ی...

ѐ ی
ی ی
јی ی
ی ʝی
ѐ ی

ѐ 坐ی ѐ ی
یی
ی ی ی
ی ی ی یی
ی یی
یی
ѐ ی

 ۳۶۵               ۱۳۹۹      ی  یی                  ǐ  ۲۰۲۰