ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ǘ ѐ

    

 
ρښ ې څ:

ې ې ې

 

 ډ ړې . ړ ې . ټې ړې ې ې څ ځ.
΁ ړ ΁ ΁ې ډې ځ ټ ډ ړ. څѐېې ښ ډ ښ ټ ډ ې ې ځېږ ې ښ. ې ې ښ ځې ښ ې ېږ ځ ې ې ې ΁ ږ . . ښ ی ښ ځی . .
ې څ ې ړ ې ځېږ ې ېې ې ڼ ې ځ ځ څ ځ څ ې ϡ ې ې ΁ ʡ ې ې ېږ.
э . ډې ڼ ېږ ې ېږ . ې ې ېږ. ې ډ ې ېږ.
ی ی
ږ ې ې ې ǡ ځ ځ ې ډې ې ې ې ږ ډې ېږ. ې ې ې ېړۍ ښ ټ ۍ ې ېې ǁ ټ ې ړ څ ټ ې ېې ې ې ې ې ې .
ټ ѡ ېږۍ څځ ϻ ې ې ږ ј ې ې ېږ. ϻ ې ړ . ې ې ې ړ ې ΁ ړ . ځۍ ې ې ېښ ی () ړ . ې ΁ ۍ ۍ یې ѐې ېځ. ΁ ې ې ې ې ږ јړې ې ѐ څ . ې ځ ې ړ ځ . ښ ډ . ې ې ېړ ډ ړ ړ. ې ې ې ی ېښ . ې ړۍ ې ډې ږ ېړۍ ېېږ. ی ې ړېږ. ټټ ې ډډېږ ې ې ېږ ې ΁ ړ .

ې ې ې ټ ې . ې ې ټ ې . ې ړې ʘ ې ې ې ښ . ې ړۍ ې ېږ.
ې ݘ . Ґ Ԙ ړې ډ ټ ې . ړښ ې ډې ې . : ې ځ ې ېږ ې ې ښ ۍ . ې ې ΁ јړ ې څ ΁ ې ې ڼ ې ښ ې ې ښʻ( . . ۱۳۹۳ )
ې ځ:

ې ې
ې ݘ
ټېږې ځ
څ
ېږې ړ ې
эی
څ ې
ډ
ږ ј
ݘ
ډ
ې ځ
څ
ې ѐ
Ǎ

ې ړ

***
ې ځ ې
ې ʘ
ې ې ې
ټ ړې

ړې ډې ړ
ې
ځې ԁې ږ
ې ې

ټۍ ړ
ې ډ ړ ډ
ړ ې
ې
ړ
ې ېږ
***
ې ΁ې

ې ې
ږ ې
ړښ Ӂی
ږ
ځړې ېۍ ې
ېږ
ی
ږ


ړ
ې
ړښ Ӂی
ډ
ې ې

څ ې ړ
ې ړ
***
څ
ځ

ځ
јړ څ
څ ړ ځ

څې ځ
ρ ې
ې ې ښ ځ

ځ
ې څ
ې ځ
ې Ӂ
ې ډ ځ

ې ځ
ۍ
ځ
ځ
څ ځ
ېې ې
ې

ې ǘ
ېږ ړ
ې ې ǘ ړ
***

ړ

ې ړ
ټ ټ ټۍ ړ
ړ
ټ Ӂړ ښ
ړ
ېښ
ړ
څ
ی ې ړ
ږ ېې
ټ څ ړ
ې ې
ې ځ
ږ ې
ې ځ
***

ې
Ӂېڅ ړ
ې ې ې
ې ړ
یې ې ې
ې ړ
ځ ې
ې ې ې ځ
ې
ې څ ړ ډ
ې
***
ې ې ړ

ښځ

ې ې ԁې
ټ Ӂ (-( . . .:۱۳۹۴ ) ۲۰۴ ۲۱۱)
( ۲-۲۰۴ ۲۱۱) ( ) ۲۷۴ ۲۰۰۸)
ې ې ΁ ځѐ юې ځ ې ΁ ږ ΁ ې ی ې ې ځ ې ې ښې ѐ ې ΁ ې Ә ېږ. ږې ѐ ړ ې ΁ ې ΁ ې ډ څѐ:
ې ې

څ ړ
ې ړ
ې ړ ړ
ې ې
ړ
ړ ړ
ړ ړ
ېږ ې
ړ
ړ
ړ
ې ړ ې ې. ې ړ ړیې ې ې ډ ΁ ΁ څѐ.
ې ې ې
ځ ې ې ې ټ ې ې ې . ې ې ې ې ښ ړ ې ې ټ ړ ډې ې ې ېږ ې ې ډ ې څѐ . ې ېې ې ړ.
ړ ې () ډǐ ی . ې ې ې ځۍ . ې ې ړ ژ ې ې ې ېږ ې .

ړ ې ې
څ ځږ
ځ ǘړ ې ړ
ډ ږ
ېږ ېږ ې Ӂړ
ې ې
ځې
ی
ې ې ې ᝐ
ې څ
یږ ȍ ړ
ې څ ې
ړ ځ ېږ
ې ړ
څډ ې Ԙ
ې ( ǘ ǁ )
ږ ې ړ ډ ټ ډ ی . ې ډ ې ΁ ې ړ. ΁ ې ې ې ݘ ې ې ې ΁ ې ځ ǐډ ړ ځې ې Ԙې ې Ӂ ېښ ړښ ځۍ ې ј ې ې ځ ې . ې ځ ی ΁ . ې ې ړ ј ی ېښ ې . ې ې :
Ґ ې ې ښې ې
څ ԁ ېږې ې
ې ې ډې
ې ې ېې ځ
Ԙې ې
ې ѐ ړ (- ۶۶)
ړ ېږ. ټ ې ځ ی ې ځۍ ݘ ې ې ځ . ې ې : ځ ځ څ ΁ ݘ ړ ې څ ېږ. ې ځ . ځ . ې ې ځ ځ څ ځ ځ ړ .( . ۔ ټګ ۔۴۰ ) ې . :
ېې ړې ېې ړې
ې ځ ԁ ې ې ځې څ ړې
ې ې ې ړې
ې ې ښ ΁ ړې
ѐ ې ې ځ ې ړې
ې
ǘ ې :
ǘ !
ې ې
ې ې ې
ې
ǘ

ښ
ړ ې !
ې ځ ېځ!
ځۍ

ې

ېې ېې !

ې ېږ ېږ
ې ړ ې
ې ې
ې
ې
( ۹۵)
ې ې ځۍ ې ې ې ѐ ېږ.
ې ѐځې ې ې ǁی ΁ ېږ. ړ ې ې ېې ېې څ ې ېږ.
ې ې ΁ ې ځ ې ړی ځې ې ړۍ ې ړ ې . ېښ ې ځ ې ړ ډ ې ې . ېې ېښ ې ې ې ې ې ې ېږ ې ې ې ټ ځې . ې ې ې ې . ې ۍ Ә څ ې ړ ې јړ Ә ړ . ې ې ځ ۍ Ә . ې ډې ږ ې ې . ې ۍ ې ځ . ј ې ې ځ ځ ې ېږ ې ې ړ ډ ې ΁ ې ېږ . ې ې ΁ ې ې ېږ ړ ډ ΁ ېږ. ډ Ә ې . ې ې ې ې ټ ړ .
ټ ې ټ ې ځړ ې ݘ . ې ې ې ΁ ې ې ې ږې ې ې ېښ . ټ څ ې ځ یې Ԙ ې ټ ې ΁ ړ ې ټ ΁ . ې ډ ې ې ښ ې ړ ډ ې ۍ . ډ ې ټ ځړ ټ ې ј .( . : : ۱۳۹۳ ۶۲)
ی
ې ې
ې ʘ
ې
ې ړۍ ې
ټ ړ ې ږ
ې
ې ې
ښ
Ǎې:
ې څ

ډ
ۍ ې ( . . .:۱۳۹۴ ) ۶۹ ۷۰)
ې ې ځې ټې ې
ټې ې . ځې ې ښ ځړ . ځǘ ټ ې ټې ې ېږ. ړ ډې ې ې ړ ې ې ې ې ΁ ڼ ړ ј. ې ې ېې Ԙ ژ ې ې ړۍ ʘ . ې ځ ې ې ړ ې ړ ې . ټ ې ې څ ΁ ښ ی . ی ې ټ ې ځړې ې ړۍ ې ړ ې ې ې ې ېږ.
ې ېړۍ ې ځ ې ې ې ښݘ ې ې ډې ې .
ډې څ . ΁ ډ ښ ټ ړ ځ ې ې ې ټټې ې ېږ :
ې ښ
ې ې څ څ

ېې ې Әټې ̐ې ې
ې ې ې ړې ړӘ ړӘ
ېې ېښ ې ښ
ې ځ ځ
ې ړۍ ǁې
ې ې ځۍ ې ې ړ ې ې ې ټ . ΁ څ ې ΁ ј څѐ ј ې ې ړ ځ ړې. ی ړې ې ډ ښ ې ې. ې ړې ј څѐ ې .
ې ې ې
ټ
ړې ΁ ې
ځ ې
ټ ټ ې
ړ ې ې ړی
ړ ј
ښ ښ ( . . .:۱۳۹۴ ) ۶۶)
ې ې ې ǁې ړ ې ځ ې ې ړ ځ . ې ΁ ې ې ѐځ ېې ډ ΁ ې ځ ې () . ټ ΁ ې ډ ړ ې ې ې ې ځ څ ې ې ځ ݘ ځړ ېږ.
ې э ې ټ. ې ې ېې ېښ ځ
ښ ې ې ۍ ې ړ ې ږ ړ ډېږ ې ʡ ږ ې .
ǁې ې . ې ѐ ځ . ې ې ې . ې ړې ړې. ړ ړ ې . ې ړ .
ړ ځ ې ѐ . (Thanatos) ې ې ې ѐ ړې ې (Arose) ې ې (Aphrodite) ی ړې ې ѐ .
ӡ ېږ . ѐ ې ښ ځ ېږ ې ړ ې . ې ې ړ ډ ې ې ΁ .
ې ې
ډ ۍ ړ ј ېږې ټټ ې ϡ ې ځۍ . ړښ ې ې. ړ ړ ې .
یی ې .
ې
ېږ ځۍ
ې ېې
ځ ې
ښ ې ړ
ې јې
ښ
څ ۍ ېې ړې ې
څ
څ ې ې ې ې
څ ږ ډ
څ ې ېږ ړې ې ې
څ ښ
څ یې ې ې ېې
څ ې ې
څ ې
ې ѐ ې ې ړ
څ ې ې ې
څ ې ې ړ ې
څ ې څ څې څ ښې
څ ځۍ
څ ېڅ ړ ږ څ ټ
څ
څ ړ څ ږ
ی څ ( . . .:۱۳۹۴ ) ۵۰)
ړ ځ ټ . ړېې ј 큻 ځ ې ې ځ . :
ځ ې ȡ ڼ ې ې ژ .
ې ې ړ ې . څ ې ټ ځ ړ ځې ې ې ې ې ښې . ΁ څ ې ΁ ړ ې ې ې ېږ.

ې ې . ΁ې څѐې ڼ ې ۍ ې ې ې ې . ځۍ ې ې ΁ ې ې . ݘ ې ځېې . ې ې ې ې ې ټ ې .
ې ې ښې ړ. ې ʡ ړی ېښ ړ. ښ ې ډۍ ړ. ې ΁ ښ .
ې ې ی ځۍ ړې ځ ټ ټ ې ژ .
ې ΁ ږ . ډې ېښې ې ې ځ ې ېې ېې ړ. ΁ ې ΁ ې ǁ ځ. ΁ ې .
ځ ځ ΁ ې . ې ې ǘ ږ ټ ې ې ΁ ډ ځ ې ې јښ ې ې ې ېږ.

۔
 

 ۳۶۵               ۱۳۹۹      ی  یی                  ǐ  ۲۰۲۰