ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

ی ی

    

 
ی ی یی

 

 

ی ʝ ی یی ی ی یϺ ʝϿ ی ی ی یϿ
یϐیی ی ی ǐیی . ی ی ʝی ی ییی ʝ ی Ϙ ی ی ϡ ѡ ѡ ی ... Ԙ ی. ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ی ی. Ԙᝐیی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ȝی ی-ی یԝ ی: ی یی-ی. ی یی یی-ی ی ی . Ԙی ی Ԑ یی ی ی ǁ ی Ԙ ی . یی ی : ی ی ی ی ی Ͽ (/ 9) ی ی ǎی یϻ ( ی) . یی ی ی : ی ... [ ] ی ی ʻ (/ 31).
ی ی ی یϻ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ʝ یی ی . یʡ یʝ ییی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ʝ یی-ی ی . یی ییی ی یʡ ݘی ی ی .
ȝی ی ی یʝی ی ѐ یԝ ی ی ی . ȝیی ی ی-ی Ϻ یی ȝی ییǡ یی یی ... ی ˝ی یی-ی . ʝ ی ی ی ȝ یϐیی ی یʝی ی ی ی ϡ ی . ی ی ȝی ی-ی ی ی ی ی ی ȝی ی یʺ ی یی ȡ ی یی ی ی ی یی.
ی ʝ ی ˝ی یی-ی . ȝی ی-ی ی ی ی ی-یϐیی ی Ϙ ی ی . ǐ یی ȝی ی-ی ی یی-ی ی ϡ یی Ȑیی Ϙ ی ی . ی ی ʝ ی یϡ ی یی یی ی ی ی ی ی ی .
ی ʝ ی Ϙ ѐ ی ݘ ݘ ی ی یϡ ύ ј ݘ ی ی. ی ی Ϙ ی یԝ֝ی ی Ȑی ݘ ی ی ی ی䝘 ǐی یԝ֝ ی Ȑ Ȑ. یԝ֝ ی ϐی ی ییϡ ی ѐیی ی ی ی ی ѐیی ی ی ݘ ی ݘ ی .
ی ی ی ی ی ی یϐیی ی ی. ی э ی ی ی. ی ѡ ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ȝ ی یی ییǡ یی ی ... .
ی ȝی یی ی ی ی یϡ یی Ȑیϡ ی ȝی یی ی یی ی یی Ȑی. یϐی ی ییی ѡ ϡ ѡ ی ... ی یϺ ی ی ی ی. ی ѡ ... ی ی ی یی .
ی یی ی ی ی یی ی Ȑی ی ی ی ѡ ی ی ԝی یᝁی . یی ی ی ی ی ی یϺ ʝی ی э ی یی Ϙ ی. ی ی ԝی یی ی یی ی ی ی ی Ϙ ی.
Ϙ ی یی یی ی Ϙ یʝی ی. ی Ϙ ی ύ ݘی-ی یی. ی 坘 یی Ϙ ی 坘 ی ϡ . ی Ϙ э ی ԝی ύ یی ی. Ϙ ȁ یی یی ϐی ی ی ی ϐی ی ی یی ȝی ی . ی ی ʝ ѡ ԝی ی ی ی ی ی . ی Ϙ ی یϡ ی ی ی یی.
یی یԝ ی یی یی. ی ی ی ʝ Ԙݝی ی ی یی ی یی یی ی Ԙ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی. ی Ԙ ی Ԙ ی ی .
ی䝘 эȝی ی یی یی ȝیی ی ی ی ϡ یϺ ȝی ی ی ی ی ی ی ی ی. ȝی یʡ ی ... یی ی یϐیی ǡ ѡ یی ... Ϻ ی یی ی. ی ی ȝیی ی ی ی ی .
坘 ی ی ی ی یʝی ی یی Ϙ ی. ی یی ʡ ی ی ϐی ی ی ی ϐی ј ی. ی ی-یی ی ی یϐیی ییی ی-ی یی . ǐ ی-یی ی ی ی ی ی ی یی.
 

 ۳۶۲               / ۱۳۹۹      ی  یی                         ۲۰۲۰