ܡ Kabulnath


 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

   

    

 
ی

 

 

 Ȑ ...
ی ی ی ی ی
ی یی ی ی !
ی ی ی !
ی
ی
یی یی
...
ی ȝی یییی
ی ی
Ϙ ی
ی ی
؁
ӝی
ی
ǘ ی
ی ....

 ۳۶۰               / ۱۳۹۹      ی  یی                            ی  ۲۰۲۰