کابل ناتهـ، Kabulnath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
هـــنـــدو  گذر
آرشيف صفحات اول
همدلان کابل ناتهـ

دريچهء تماس
دروازهء کابل

 

 

 

 
 
   
کنفرانس مادرید آغاز سفر آرمان گرا


پوهندوی دوکتور انور ترابی دوکتور علوم طب
 
 
 

انسان امروزی که هر غیر ممکن را ممکن وهر آرزوی را به واقعیت تبدیل میکند"باز هم در مواردی در مرز های از نا توانی گیر میآ ید و از راه می ایستد

گروهی از انسان ها با داشتن تفکرات واهی هر آمد و رفتی را به عناصر دیگر نسبت میدهند و به تعصب ورزی و به سمت انفعال و رکود روی میآورند"ولی هستند اندیشمندانی که همه رفته ها و آمد ها وفراز و نشیب های آ دمی را به اندیشه و خرد او نسبت میدهند .

کنفرانس مادرید که به تاریخ های ۱۸ و ۱۹ فروری۲۰۱۳ در یونیورستی مادرید برگزار گردیده بود نمونه خوبی از خرد ورزی اندیشمندان کشور در ارتباط به بیرون رفت از بن بست کنونی مشکل سیاسی افغانستان محسوب میگردد.در کنفرانس مادرید که در حدود ۲۵۰ تن از پروفیسوران"دانشمندان"متخصصان و فرهنگیان و کشور های دیگر شرکت ورزیده بودند طی دو روز مسایل بغرنج و مشکل ساز کشور را با ارایه شیوه های بیرون رفت از حالت کنونی مورد بحث و گفت و شنود با همی قرار دادند.گزارش کاری این کنفرانس از جانب کمیته مووظف از طریق رسانه ها به آ گاهی هم وطنان رسیده است وبرخی از اشتراک کنندگان هم نظر شان را در این ارتباط از طریق رسانه ها بیان نمودند که من در این ایجاز نمیخواهم به شرح فزون تر آ ن به پردازم"ولی آنچه قابل یاد آ وری است این است که ایجاد نهادی تحت نام(مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان)جهت قطع جنگ و تامین صلح وباز سازی کشور در صورتیکه دامنه گسترش آن فراگیر وفعالیت آن هدفمند بر طبق اساسنامه ایضاح شده در کنفرانس به پیش برده شود واقعا آ غاز سفر آرمان گرا ودریچه امید واری به منظور حل مسایل دشوار وسیاسی کشور به شمار میرود.از نظر من به عنوان یک تن از اشتراک کنندگان این کنفرانس محتوای کار آ نرا میتوان در ابعادی چند مورد بحث قرار داد

اول در بعد ماهیت علمی وخرد ورزی.دوم از لحاظ پیام وهدفمندی.سوم از نظر گفت وشنود و دیالوگ باهمی .چهارم از نگاه هویت شناسی بین المللی.پنجم در بخش مدیریت وسازمان دهی

از نظر ماهیت علمی وخرد ورزی دیده میشود که واقعا برای نخستین بار حوادث مشکل ساز و جدل آ فرین دوران کنونی از دیدگاه علمی وتفکر منطقی به بحث وبررسی گرفته میشود وشیوه های رفع مشکل موجود با اندیشه فرا منطقوی از جانب اندیشمندان وصاحب نظران افغانستانی وکشور های خارجی با طرز دید کاملا غیر جانبدارانه از لحاظ سیاسی ونظامی ارایه میگردد.خصوصیت این مطلب در این است که در کنفرانس مادرید ریشه یابی حل مشکل افغانستان با میتود ها وروش های علمی فراگیر دور از وابستگی های سیاسی ونظامی در یک کانون ثقافت علمی در یونیورستی مادرید از جانب دانشمندان کشور اعم از داخل وخارج وهمچنان پروفیسوران مراکز علمی معتبر جهان طرح ودرون کاوی میگردد"که این روش را در گرد هم آ یی های پیشین سراغ نموده نمیتوانیم

از لحاظ پیام و هدفمندی کنفرانس پیام روشن و هدفمند کاملا علمی برای قطع جنگ وباز سازی کشور ارایه داشت.شعار وحدت و همبستگی در پرتو فعالیت های اکادمیک وتخصصی جهت حفظ حاکمیت ملی وتمامیت ارضی وباز سازی در عرصه های مختلف حیات مادی ومعنوی مردم افغانستان را احتوا میکرد.فعالیت پیگیر و شجاعانه دانشمندان علیه هر گونه دهشت افگنی"ماجرا جویی"فساد گسترده حکام اداری"تاراج ثروت های ملی وسایر مفاسد اخلاقی به گونه اکید در پیام واهداف کنفرانس به ملاحظه میرسد

از نگاه هویت شناسی بین المللی که در اینجا هویت شناسی از نظر مدارج علم و دانش مطمح نظر است وبر اساس مطالب بیان شده از جانب پروفیسور حکمی رییس کمیته تدارک کنفرانس از جمع غفیری دانشمندان ومتخصصان کشور اعم از داخل وخارج افغانستان دعوت به عمل آ مده بود تا در این گرد هم آ یی حضور به هم رسانند ولی نسبت دوری مسافه"مشکل اخذ ویزه از داخل کشور وتآ مین هزینه شخصی که واقعا برای برخی ها دشوار به نظر میرسید آ نچنانیکه توقع میرفت تعداد زیادی از دانشمندان و متخصصان نتوانستند در این مجمع حضور به هم رسانند"در واقع هدف چنان بود تا به شرکت کنندگان خارجی نشان داده شود که پروفیسوران"دانشمندان و متخصصان افغانستان با یک کمیت بزرگ وقابل ملاحظه در اقصای جهان به نسبت عوامل جنگ پراگنده واز قضایای کشور به دور مانده اند واین ها میتوانند به حیث نیروی محرک ومواثر در قضایای افغانستان نقش بارزی را ایفا کنند.ولی باز هم اشتراک زیاده از دوصد تن پروفیسور"دانشمند وفرهنگی کشور در این گرد هم آ یی که تعداد قابل ملاحظه شان صاحب دیپلوم پی_اچ_دی بودند ودر پریزینتیشن ها به گونه خیلی عالی و بر جسته پژوهشها ومقالات علمی شان را به نمایش گزاشتند مورد عطف توجه دانشمندان خارجی قرار گرفت.روز اول کنفرانس که کاملا به زبان انگلیسی ادامه داشت در واقع برازندگی هویت علمی این مجمع را در سطح بین المللی برملا مینمود"هم چنان ایراد مقالات وبیانات ارزشمند تعدادی از پروفیسوران وافغانستان شناسان خارجی در روز اول کنفرانس ماهیت علمی واکادمیک این نهاد را فزونی بخشید

از نگاه گفت وشنود ودیالوگ باهمی تبادل نظر وهمدیگر پزیری در تماس های فردی وگروپی به ملاحظه میرسید.شرکت کنندگان کنفرانس که به گونه داو طلبانه در این گرد هم آیی حضور به هم رسانده بودند زیاده تر در دو محل سکونت داشتند"در یک هوتل به مسافه ۵ ت۶کیلومتر دور تر از محل تدویر کنفرانس ودر محل دیگر در ساختمان اتحادیه افغان های شهر مادرید گفت وشنود وتبادل نظر میان اشتراک کنندگان در هر دو محل قابل ارزش از نظر شناخت بیشتر وتفاهم باهمی بود.در هال و دهلیز هوتل تا نیمه های شب تبادل نظر و بحث های جدی وبعضا خیلی جدی از اقشار متنوع جامعه افغانی به شمول چپ و راست ادامه داشت که واقعا بر اساس تفکر سالم ومنطق گرایی بادر نظر داشت احترام متقابل وهمدیگر پزیری بر بنیاد شیوه های دموکراسی معاصر نظریات شان را ابراز مینمودند واین به ذات خود از نگاه تفاهم حل مشکل کشور قابل ارزش فراوان است.به همین گونه در محل بود وباش اتحادیه افغان های شهر مادرید هر شب تجمعات فرهنگی وبحث های سیاسی وعلاقمندی برای ایجاد نهاد دانشمندان ومتخصصان افغانستان ادامه داشت

در بخش مدیریت وسازمان دهی باید گفت که اعتبار از نقطه آ غاز طرح مفکوره تا ختم کنفرانس واقعا کمیته تدارک با سلیقه خاص این پروسه را مدیریت نموده بود"دیزاین وفرستادن دعوتنامه به زبان های رسمی کشور وزبان انگلیسی وگزاشتن اطلاعیه کنفرانس در سایت های انترنت"استقبال از دعوت شدگان وفرستادن ایشان به محلات بود وباش"سازمان دهی و دیکوریشن تالار مجهز با وسایل تخنیکی معاصر"فرستادن پیشنویس اساسنامه به مدعوین"ترتیب وتدوین اجندای روز اول کنفرانس به زبان انگلیسی"ترتیب وپیشبرد اجندای کنفرانس در روز اول ودوم بر اساس در نظر داشت اهمیت علمی"جنسیتی وزبانی"تدویر شب فرهنگی"نمایش بخشی از فلم پروفیسور وسایر سلیقه های فرهنگی بر اعتبار این گرد هم آ یی می افزود

قابل یاد آوری است که اتحادیه افغان های شهر مادرید اسپانیه با علاقمندی وپشت کار در رابطه به هر نوع کمک به دعوت شدگان ابراز آمادگی داشتند وهمیشه جوانان این اتحادیه در خدمت مدعوین قرار داشتند

 

 

بالا

دروازهً کابل

 

شمارهء مسلسل     ۱۸۷،          سال    نهـــــــــم،      حوب     ۱۳۹۱ هجری خورشیدی           اول مارچ      ۲۰۱۳ عیسایی