ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 
 

              ǘ ѐ

    

 
ې

 

 

ړ څ ږ . ړ ړ.   ې څ ړ . ړۍ ښ ې ړې ې . ǘ .     ې ې ې ې ʡ . Ș  ې ځ ې ټ ځ Ǎې ې ړ . ې . ړ     ړښ . ډې .

:

 ږ ې ! ړ

ږې ! ړ

ږې ېې ! ې ې

ږې ! ړ ړ

ږې ! Ϙ ڼ څ

ږې ښ ! ړ ړ ړ

ې ې ې ږ څ ې ټ څ ې ( ) ځ ې . ې ټ   ې   ې ΁ . ې ېې ځړ . . ځ  ې ې . ې څ  ې Ș ې ډې څѐ   ې څ Ǎ ې ړ . ې ې   ې ې څ څ ړ .   ې ړ Ӂړ .  

  ې Ӂړ  :

  ې ې ږ ډ ځ.   ې ړ ې څ ښ .

ړ   ې ʘ ړ  ړ ړ ې . ې   ړ .   ې   ې ړ ږ . ې ې ρэ ҡ ې   ې ډ څ څ   .

ې ې Ϙ څ Ϙ ρ ې ΁ . ړ ډ ې     ې څѐ   ځ .

. ړ   ې ې Ϙ Ϙ څ ې ړ  ې ښ Ϙ ې .

ړ ړ   ې ې ΁ Ϙ څ ړ ې ټ ( ) ږ څ ځ ږ . ړ ې ړ ډ ړ .

ې ږ:

ѐ ې ې

ѐې ړ ږ ې ې

ې ې ې ځې .

ښ ږ ې ې

ږ ې

ې ړې ې

ځړ ې ې    ې ځ ۍ ې ݘ ځ .   ې ې . ې ځ ې ې ښ ښ   ې ې ې .  ݘ ښ   ې ځ   ې   . ې ډ ې څې   ې   ǐ ښ .

ې ډ ې   څ ږ . ې ې ښ ټǘ  ې .   ې ټ . ې څѐ   ΁ . ټ ډ ې . ټې ځړ ځ .    ې ږ ΁   ړ ې ې   ې ډږ .

ځ څ ې ې ړ .

-  ې ږ ټ . ږ ډښ ̐   ږ ږ ј ې ډ ځ   ې . ې ΁ ې  ې ې ړ .

ښ ټ ې ښ .   ې ې ې ρښ ې .

  ې څ  ې ښ .

ږ ټ   ې ږ ږ ϐډ   ې ځ ې ې ځ     ې Ԙ

ڼ ې ې ԁړ ډ Ԙ .

- ږ ې ږ  ې Ϙ ې .

  ې ړ ډ . ې ډ ې ې ږ .

  ې څ ρ ښې

ې

ې  ې : ې ρ ښ څ ې

ې . ځ . ΁ ǘ ې ځ ځ . ډ Ǎ ې ړ .  

ږ ډۍ

ې ې

ړ  څ ې ځ

ې ې ې

ځ  

с ې ΁

ې   ړ ځ     ې ې .

ږ ډۍ

ې

ې

ړ  څ ې

 ځ

ې ې

 ې

ځ

 

с ې

΁

ډ ې   ې ΁ ډ   .

:

ځ ..

ې ډ

Ӂ ې

! Ϙ

ږ ږ

---

ϐ ۍ څ

 ې ړ

ې ټې

ړې ړې

 ώ     ۱۰۱

ې ې  ټ    ې ې   ږ ړ ټټ ې ې .   ې .

ې ځ : ږ ې   څ . ې ې ټ  . Ә څ ې   ې . ښ ڼ ږ . ډ ې ږ ږ . ځ . ې ې ډېې ې   ې ږ .

ې   ې .   ې ړ ږ .   ې ΁ ΁   ʘ ړ ړ . ړې ځ ړښ јړ .   ʘ ړ   ې ʘ     ʘ .

ǎ ې ې   . ӻ ې ۍ .     ې ې ې ځ .   څ ې ǁ ځ څ .

  ې   Ә ۍ ړ ږ . څ ې Ә Ϙ ې    څ  ې ϫ . ΁   ې ǐ ې     ڼ ږ . ǐ ǁ ړ .

ډ Ǎې ړ ې ې ځ . ͘ څ ې ͘ څ څ ږ .   ې .    . ې ΁ ΁ .

 

   ۴۲۷                        ۱۴۰۱    ی  یی         э 2023